SỰ KIỆN SẮP TỚI

Up Coming Event

Chương trình đào tạo: CHUẨN BỊ KẾ HOẠCH KẾ NHIỆM & CHUYỂN GIAO DOANH NGHIỆP HIỆU QUẢ & BỀN VỮNG

Ngày 07 tháng 12 năm 2019

Ngày 14 tháng 12 năm 2019

NEWS
EVENTS

DỰ ÁN ĐÃ TRIỂN KHAI

HNEW - NHỮNG CON SỐ ẤN TƯỢNG

10+

NĂM HOẠT ĐỘNG

250+

THÀNH VIÊN

532+

KHÓA ĐÀO TẠO & HỘI THẢO

1.076

CƠ HỘI KINH DOANH