top of page

BAN THƯỜNG TRỰC HNEW

Ban Thường trực Hiệp hội do Ban Chấp hành bầu trong số các ủy viên Ban Chấp hành; Ban Thường trực Hiệp hội gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn ủy viên Ban Thường trực do Ban Chấp hành quyết định. Nhiệm kỳ của Ban Thường trực cùng với nhiệm kỳ Đại hội.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Thường trực:

 • Giúp Ban Chấp hành triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội, Điều lệ Hiệp hội; tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành; lãnh đạo hoạt động của Hiệp hội giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành;

 • Chuẩn bị nội dung và quyết định triệu tập họp Ban Chấp hành;

 • Quyết định thành lập các tổ chức, đơn vị thuộc Hiệp hội theo nghị quyết của Ban Chấp hành; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức các tổ chức, đơn vị thuộc Hiệp hội;

 • Quyết định tổ chức các Hội thảo, Hội nghị khoa học trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật;

 • Quyết định kết nạp, chấm dứt tư cách hội viên;

 • Quyết định các vấn đề khen thưởng, kỷ luật;

 • Báo cáo kiểm điểm công tác trong các kỳ họp của Ban Chấp hành.

Nguyên tắc hoạt động của Ban Thường trực:

 • Hoạt động theo Quy chế do Ban Chấp hành ban hành, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội;

 • Định kỳ 02 tháng họp 1 lần, có thể họp bất thường khi có yêu cầu của Chủ tịch Hiệp hội hoặc có trên 1/2 (một phần hai) tổng số ủy viên Ban Thường trực yêu cầu;

 • Các cuộc họp của Ban Thường trực là hợp lệ khi có ít nhất 1/2 (một phần hai) tổng số ủy viên Ban Thường trực tham dự họp. Ban Thường trực có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do Ban Thường trực quyết định;

 • Các thành viên Ban Thường trực không tham dự họp có thể cho ý kiến bằng văn bản hoặc qua email. Các thành viên vắng mặt không ủy quyền cho người khác tham dự họp cũng như biểu quyết các vấn đề trong phạm vi cuộc họp đó.

 • Các nghị quyết, quyết định của Ban Thường trực được thông qua khi có trên 1/2 (một phần hai) tổng số ủy viên Ban Thường trực tham dự họp biểu quyết tán thành. Trong trường hợp số ý kiến tán thành và không tán thành ngang nhau thì quyết định thuộc về bên có ý kiến của Chủ tịch Hiệp hội.

CÁC THÀNH VIÊN TRONG BAN THƯỜNG TRỰC HNEW
bottom of page