top of page

HỘI VIÊN HNEW

HNEW-4.jpg

HỘI VIÊN - TIÊU CHUẨN HỘI VIÊN

1. Hội viên chính thức:

a) Hội viên cá nhân:

Các nữ chủ doanh nghiệp, nữ lãnh đạo doanh nghiệp/tổ chức (gọi chung là Nữ doanh nhân) là người Việt Nam, thuộc mọi thành phần kinh tế, có đủ điều kiện, hiện đang sinh sống, hoạt động hợp pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội, tự nguyện tham gia và tán thành Điều lệ Hiệp hội, với điều kiện doanh nghiệp/tổ chức đã có thời gian hoạt động ít nhất từ 02 (hai) năm trở lên, có đơn đăng ký tham gia là hội viên chính thức của Hiệp hội.

b) Hội viên tập thể: Hội viên tập thể là doanh nghiệp/tổ chức kinh tế Việt Nam do nữ công dân Việt Nam lãnh đạo, hoạt động hợp pháp và có thời gian hoạt động ít nhất từ 02 (hai) năm trở lên, có trụ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội, có liên quan và quan tâm đến hoạt động của Hiệp hội.

Mỗi doanh nghiệp/tổ chức được đề cử tối đa 01 (một) đại diện lãnh đạo tham gia Ban Chấp hành của Hiệp hội.

2. Hội viên liên kết:

Các nữ chủ doanh nghiệp; nữ lãnh đạo, quản lý điều hành doanh nghiệp/tổ chức là người Việt Nam; có đăng ký kinh doanh, có đầy đủ năng lực pháp lý, năng lực hành vi dân sự; tán thành Điều lệ Hiệp hội, có nhu cầu tham gia các chương trình hoạt động của Hiệp hội, tự nguyện gia nhập Hiệp hội thì được xem xét làm hội viên liên kết của Hiệp hội.

3) Hội viên danh dự: Công dân nữ Việt Nam có uy tín cao trong xã hội, có nhiều công lao đóng góp cho hoạt động của Hiệp hội; tán thành Điều lệ Hiệp hội và tham gia hoạt động Hiệp hội, có thể được Ban Thường trực Hiệp hội công nhận là Hội viên danh dự của Hiệp hội.

350x350 Pixel Ads

bottom of page