top of page

QUYỀN LỢI & NGHĨA VỤ HỘI VIÊN

Quyền của hội viên

1. Được Hiệp hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.

2. Được Hiệp hội cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội, được tham gia các hoạt động do Hiệp hội tổ chức.

3. Được tham gia thảo luận, quyết định các chủ trương công tác của Hiệp hội theo quy định của Hiệp hội; được kiến nghị, đề xuất ý kiến với cơ quan có thẩm quyền về những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội.

4. Được tham dự Đại hội, ứng cử, đề cử, bầu cử vào Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra và các chức danh lãnh đạo theo quy định của Hiệp hội.

5. Được giới thiệu hội viên mới gia nhập Hiệp hội và được Hiệp hội ghi nhận, tuyên dương khi có thành tích trong công tác phát triển hội viên.

6. Được khen thưởng theo quy định của Hiệp hội.

7. Được cấp thẻ hội viên (nếu có).

8. Được ra khỏi Hiệp hội khi xét thấy không thể tiếp tục là hội viên.

9. Hội viên liên kết, hội viên danh dự được hưởng quyền, nghĩa vụ như hội viên chính thức, trừ quyền biểu quyết các vấn đề của Hiệp hội và quyền ứng cử, đề cử, bầu cử Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra và các chức danh lãnh đạo của Hiệp hội.

Nghĩa vụ của hội viên

1. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành Điều lệ, các Nghị quyết, Quy định của Hiệp hội.

2. Tích cực tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Hiệp hội; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, hợp tác với các hội viên khác để xây dựng Hiệp hội phát triển vững mạnh, vì lợi ích của hội viên và Hiệp hội nói riêng và cộng đồng doanh nghiệp nói chung.

3. Bảo vệ uy tín của Hiệp hội, không được nhân danh Hiệp hội, sử dụng thương hiệu của Hiệp hội trong các quan hệ giao dịch để phục vụ cho lợi ích của cá nhân hoặc doanh nghiệp, trừ khi được lãnh đạo Hiệp hội phân công và cho phép bằng văn bản.

4. Tuyên truyền rộng rãi về Hiệp hội để thu hút hội viên mới và hoạt động góp phần phát triển tổ chức, hoạt động của Hiệp hội.

5. Thực hiện báo cáo kịp thời theo yêu cầu của Hiệp hội.

6. Trong trường hợp hội viên không thể tham gia hoạt động, sinh hoạt của Hiệp hội phải thông báo cho Văn phòng Hiệp hội 02 ngày trước buổi sinh hoạt (trừ trường hợp đột xuất có thể thông báo trước hoặc sau buổi sinh hoạt).

7. Đóng hội phí đầy đủ và đúng hạn theo quy định của Hiệp hội.

8. Trả lại thẻ hội viên, giấy chứng nhận hội viên (nếu có) khi không còn là hội viên của Hiệp hội.

Thể thức vào, ra Hiệp hội; thẩm quyền kết nạp, khai trừ hội viên

1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam muốn gia nhập Hiệp hội hoặc xét thấy không muốn tiếp tục là hội viên của Hiệp hội thì phải có đơn gửi Ban Chấp hành xem xét, quyết định.

2. Ban Chấp hành Hiệp hội quy định cụ thể về thẩm quyền, trình tự kết nạp hội viên, xoá tên hội viên phù hợp với Điều lệ Hiệp hội và quy định của pháp luật.

3. Tư cách hội viên sẽ bị chấm dứt trong các trường hợp sau:

a) Cá nhân bị mất quyền công dân Việt Nam;

b) Pháp nhân bị giải thể, bị phá sản;

c) Hội viên không thực hiện đúng Điều lệ Hiệp hội, gây tổn hại về uy tín hoặc tài chính của Hiệp hội.

350x350 Pixel Ads

bottom of page