top of page

ĐIỀU LỆ HNEW

Điều 1. Tên gọi

1. Tên tiếng Việt: Hiệp hội Nữ doanh nhân thành phố Hà Nội.

2. Tên giao dịch quốc tế: HANOI ASSOCIATION FOR WOMEN ENTREPRENEURS.

3. Tên viết tắt: HNEW.

4. Biểu tượng: Hiệp hội có biểu tượng được đăng ký bảo hộ theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Tôn chỉ, mục đích

1. Hiệp hội Nữ doanh nhân thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là Hiệp hội) là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các nữ chủ doanh nghiệp, nữ lãnh đạo doanh nghiệp (gọi chung là Nữ doanh nhân) là người Việt Nam, thuộc mọi thành phần kinh tế hiện đang sinh sống, hoạt động hợp pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2. Mục đích tôn chỉ: tập hợp, đoàn kết các Nữ doanh nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội, cùng chia sẻ, liên kết phấn đấu vì sự phát triển của hội viên, góp phần nâng cao năng lực của từng doanh nghiệp do nữ lãnh đạo, tăng cường, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau, động viên hội viên cùng nỗ lực phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao trình độ, kiến thức, năng lực quản lý; khẳng định vai trò của Nữ doanh nhân trong cộng đồng doanh nhân và trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội, phấn đấu vì sự phát triển và bình đẳng của phụ nữ, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội dân chủ, văn minh.

Điều 3. Địa vị pháp lý, trụ sở

1. Hiệp hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng (tài khoản tiền Việt và ngoại tệ) tại ngân hàng; hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hiệp hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Trụ sở của Hiệp hội tại: phòng 104, tòa nhà Cung Trí thức Thành phố, số 1, phố Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điều 4. Phạm vi, lĩnh vực hoạt động

1. Hiệp hội hoạt động trong phạm vi thành phố Hà Nội.

2. Hiệp hội tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt, chịu sự quản lý Nhà nước của Sở Công Thương, Sở Nội vụ và các sở, ban, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội.

Điều 5. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động

1. Hiệp hội tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản.

2. Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch.

3. Tự bảo đảm kinh phí hoạt động.

4. Không vì mục đích lợi nhuận.

5. Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.

350x350 Pixel Ads

bottom of page